Informacja na temat oferty realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informacja dotycząca oferty złożonej przez Górniczy Klub Sportowy Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7B, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: “Rajdy turystyczne dla mieszkańców Gminy Ornontowice”.

Ornontowice, dnia 24.09.2020 r.
Sprawa: ZWRZP.525.00002.2020
Pismo: ZWRZP.ZD.00070.2020
ROPnTI.090.2020

Informacja

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ornotowice uznaje celowosć reazlizacji zadania na podstawie oferty złożonej przez Górniczy Klub Sportowy Gwarek Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7B, na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn.: “Rajdy turystyczne dla mieszkańców Gminy Ornontowice”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice, może zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotwej oferty.

Uwagi należy zgłaszać w drodze pisemnej na adres: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) lub elektronicznie na adres e-mail: zp@ornontowice.pl.

W załączeniu do niniejszej informacji przedmiotowa oferta.

Podpisał
Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka

Ofertę można sprawdzić POD TYM LINKIEM.

 

źródło: Gmina Ornontowice
Informacja na temat oferty realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

11 + = 21