GOPS Ornontowice Ornontowice Urząd Gminy Ornontowice

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Szczegóły poniżej.

Miejsce, forma i termin zatrudnienia:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Przewidywany termin zatrudnienia: od kwietnia 2021r.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, od poniedziałku do piątku, w systemie równoważnego czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

• posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

• do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

• ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

• ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

• rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

• pomocy społecznej,

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

• ochronie zdrowia psychicznego,

• innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,

• kodeksu postępowania administracyjnego,

• o ochronie danych osobowych, i rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2. Umiejętność obsługi komputera.

3. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, cierpliwość.

4. Umiejętność skutecznej komunikacji, empatia, asertywność, odporność na stres.

5. Umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność.

6. Doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

7. Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

8. Prawo jazdy kat. B.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych.

3. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

4. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.

5. Opracowywanie planów pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.

6. Udział w grupach roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

7. Podejmowanie interwencji na wniosek osób i instytucji zewnętrznych.

8. Sporządzanie opinii na wniosek innych upoważnionych organów.

9. Realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów zawierających delegację dla pracowników socjalnych.

10.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.Przygotowanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.

12.Obsługa programów komputerowych; Windows, Office, Outlook, HELIOS

13.Tworzenie programów lub projektów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup społecznych.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 1)

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

8. Podpisana klauzula informacyjna – załącznik nr 3

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Miejsce i termin składani dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 marca 2021r. do godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice, w zaklejonych kopertach oraz umieszczonym na kopercie napisem: „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach’’ lub przesłać listem poleconym na adres Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania oferty pocztą wiążącym terminem jest data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie data nadania.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Informacje dodatkowe:

Informacje na temat naboru na ww. stanowisko można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod nr tel. 322354503

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej, bez udziału kandydatów,

Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie BIP Ośrodka https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/

 

 

źródło: Ornontowice
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 83 = 91

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.