W związku z bardzo dużą ilością składanych do Urzędu Gminy wniosków o dotacje do wymiany pieców oraz ich konieczną i szczegółową weryfikacją, pragniemy poinformować, że wnioski rozpatrywane są kolejno, według daty ich wpływu. Podpisanie umowy może nastąpić wyłącznie po sprawdzeniu poprawności i kompletności takiego wniosku. W związku z wieloma przypadkamiRead More →

Stan bezpieczeństwa w Powiecie Mikołowskim był tematem wiodącym ostatniej sesji Rady Powiatu. Na swym zdalnym posiedzeniu radni zebrali się 31 marca. W sesji uczestniczyło 21 radnych, zaś obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke.Read More →

Kampania „Stop pożarom traw”, której pomysłodawcami są Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu zmniejszenie ilości pożarów traw oraz podniesienie  świadomości społecznej o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z podpalania traw.Read More →

Przypominamy, że z dniem 1 kwietnia br. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. Z posesji jednorodzinnych odpady te będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie – zgodnie z dostarczonym przez firmę REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. harmonogramem wywozu odpadów, dostępnym również na stronie internetowej Gminy (zakładka: DlaRead More →

Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012. Obowiązek ten wynika z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeńRead More →

Inauguracyjne spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w Powiecie Mikołowskim. Członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mikołowie Teresa Macioszek on-line uczestniczyły dziś w pierwszym spotkaniu, które ma na celu stworzenie w naszym powiecie Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, a więc sieci efektywnej współpracy pomiędzyRead More →