Interwencja cztelników Portal Redakcyjne Urząd Gminy Ornontowice

Kompostownik w każdej kuchni

Mamy dla Was zderzenie dwóch stanowisk: Urzędu Gminu oraz Ministerstwa Środowiska. Sami oceńcie czy nasz czytelnik Pan Robert ma racje czy może racje ma Dyrektor Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy Pan Jerzy Jarosz.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Zmiany w przepisach o gospodarowaniu odpadami BIO w gminie Ornontowice

Jak wiadomo śmieci stały się popularne dzięki jednemu z naszych czytelników, który podesłał do nas na portalu społecznościowym emocjonalna informacje o swoim stosunku do zmian w lokalnych przepisach śmieciowych.
Szukając potwierdzenia tych doniesień znaleźliśmy stosowny wpis na stronach administrowanych przez Urząd Gminy w Ornontowicach. Najprościej rzecz ujmując każdy z mieszkańców ma sam dostarczać odpady.

Od 2 stycznia 2018 r. odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport wszystkich odbieranych odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

Czytamy na stronach Urzędu Gminy.

Redakcja podjęła temat śmieci

Nasza redakcja podjęła temat śmieci, bo tak należy mówić o ładnie nazywanych BIO odpadach i jednocześnie śmierdzącym problemie który na siłę i wbrew opinii mieszkańców fundują nam nasi radni.

Dlaczego fundują nam śmierdzący problem? Bo mamy sobie sami kompostować BIO odpady, a kto nie chce wrzucać swoich BIO odpadów do niekoniecznie przyjemnie pachnącego pojemnika/kompostownika który gmina dostarczy zainteresowanym o czym przeczytacie w odpowiedzi Pana Dyrektora Jarosza ten ma sam swoje śmieci dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, ale będzie musiał pamiętać o tym by zawsze mieć przy sobie potwierdzenie , że za odbiór śmieci zapłacił inaczej nie zostaną odebrane.

Czy tylko ja widzę paranoje, że mam potwierdzić, że zapłaciłem za wywóz śmieci kiedy sam je muszę dostarczyć?

Odpowiedzi Urzędu Gminy na pytania o śmieci postawione przez redakcję Ornontowice Info w imieniu czytelników

Obiecałem na wstępie stanowiska więc zaczniemy od odpowiedzi na pytania postawione dwa tygodnie temu.

Pytanie 1: Czy prawdą jest, że od 02.01.2018r. odpady BIO każdy ma sam dostarczyć na PSZOK?

Odp.: Aktualnie wg nowych Uchwał Rady Gminy odpady BIO należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,a w przypadku braku możliwości ich kompostowania mieszkaniec dostarcza je do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt. Będą korzystne dla mieszkańców zmiany w podjętych w listopadzie uchwałach Rady Gminy. Pracuje nad nimi Wójt z zespołem urzędników.

Pytanie 2: Jeżeli każdy sam ma dostarczyć odpady BIO na PSZOK, czy zostanie odpowiednio pomniejszona opłata za odbiór odpadów?

Odp.: Gospodarka odpadami przestała się bilansować na skutek podnoszenia opłat przez firmę odbierającą odpady. Do gospodarki odpadami w roku 2017 dołożono z budżetu gminy kwotęw wysokości ok. 300 000,00 zł. Po kolejnym wzroście ceny za wywiezioną tonę, w roku 2018 dopłata do gospodarki odpadami może przekroczyć 500 000,00 zł. Wobec zaistniałej sytuacji zachodzi konieczność wdrożenia działań zmniejszających ilość oddawanych przez mieszkańców odpadów, poprzez właściwą ich segregację oraz zastosowanie kompostowników lub podwyższenia obowiązujących stawek cenowych uiszczanych obecnie przez mieszkańców.

Pytanie 3: Czy UG planuje bezpłatne wypożyczenie przyczepek lub innych środków transportu by mieszkańcy mogli transportować odpady na PSZOK?

Odp.: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1, zgodnie z obowiązującymi Uchwałami, mieszkańcy dowożą odpady do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt. Wynajmowanie przyczepek można wprowadzić, ale to powiększenie kosztów niebilansującej się gospodarki odpadami.

Pytanie 4: Czy UG przewiduje ekwiwalent za czyszczenie własnych środków transportu w związku z transportem odpadów BIO własnym pojazdem?

Odp.: W budżecie nie przewidziano takich środków. Mieszkańcy przywożący odpady do PSZOK, i to dotyczy nie tylko odpadów BIO, muszą we własnym zakresie zadbać o właściwe zabezpieczenie swoich pojazdów, aby ich nie uszkodzić i nie zabrudzić podczas przewożenia odpadów. W odpowiedzi na pytanie 2 pokazano koszty. Każde dodatkowe życzenie to dodatkowy koszt.

Pytanie 5: Jak UG planuje rozwiązać problem transportu odpadów BIO prze osoby starsze lub nieposiadające własnego samochodu?

Odp.: W związku z odstąpieniem od odbioru BIO sprzed posesji, gmina zakupiła kompostowniki w celu przekazania ich w użyczenie mieszkańcom. Akcja przekazywania kompostowników rozpocznie się z początkiem lutego br.

Odpowiedzi zostały przygotowane przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy (Dyrektor Jerzy Jarosz).

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie odbioru odpadów BIO

Ministerstwo zajęło stanowisko po zapytaniu mieszkańca naszej gminy i czytelnika Ornontowice Info, Pana Roberta Kwarcińskiego, a stanowisko to jest zaprzeczeniem działań naszego Ornontowickiego Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Na uwagę zasługuje tutaj używanie określonych słów na co w swoim stanowisku zwraca uwagę Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Pani Bogusława Brzdąkiewicz podając konkretne przepisy z interpretacją:

Zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) selektywnie zbiera się m.in. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Pani dyrektor podaje też konkretną wykładnie tego, co czym jest:

Odpady ulegające biodegradacji – definicja.

Przez odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), rozumie się odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Inaczej możemy nazwać je odpadami organicznymi, bo tak naprawdę to co dała nam przyroda do przyrody wróci.

Bioodpady – definicja.

Natomiast bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Czyli są to odpady ulegające biodegradacji, ale określonego pochodzenia, w tym wszystkie te które produkujemy w naszych kuchniach.

Odpady zielone – definicja.

Zaś przez odpady zielone rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Czyli to też są odpady ulegające biodegradacji, ale powstałe wskutek działania służb komunalnych zajmujących się utrzymaniem zieleni.

Niezgodność uchwały Rady Gminy Ornontowice ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska

Pan Rober wcześniej już zgłaszał Radzie Gminy niezgodność uchwały z obowiązującymi przepisami – Jego uwagi nie zostały uwzględnione.

Tymczasem dokument przesłany przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska nie pozostawia wątpliwości ani czym są odpady ulegające biodegradacji:

Mając pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że odpady ulegające biodegradacji są najszerszym pojęciem i obejmują zarówno bioodpady jak i odpady zielone.

Pni Dyrektor Brzdąkiewicz nie pozostawia też wątpliwości co lokalne zakłady gospodarowania odpadami są zobowiązane robić z określonymi odpadami:

Odbieranie odpadów z naszych kuchni:

  • Jeżeli gmina zdecyduje o oddzielnym zbieraniu odpadów zielonych i kuchennych, wówczas odpady kuchenne zbierane i odbierane są w miejscu wytworzenia, czyli spod posesji w pojemnikach lub workach w kolorze brązowym z napisem „Bio”.

Odbieranie odpadów z naszych trawników i sadów:

  • Natomiast w zakresie odpadów zielonych gmina może ustalić ich zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wszystkie biodegradowalne odbierane łącznie:

  • W przypadku łącznego zbierania odpadów zielonych i kuchennych powinny być one zbierane i odbierane w miejscu wytworzenia, czyli spod posesji.

Gmina może ograniczyć ilość odbieranych odpadów niektórych typów w tym też odpadów zielonych;

  • Odnosząc się do ograniczenia ilości odbieranych odpadów spod posesji informuję, że zgodnie z art. 6r ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pełna treść odpowiedzi jaka otrzymał Pan Robert:

Stanowisko Ministerswa Środowiska.

Samotna walka z Radą Gminy Ornontowice

Pan Robert na tą chwilą samotnie próbuje walczyć z Rada Gminy o zmianę niekorzystnych i tak naprawdę niezgodnych z prawem nadrzędnym uchwal śmieciowych. Nie chce jeszcze sprawy oddawać do Sądu Administracyjnego bo to oznacza długie postępowanie.

Być może jeżeli – MY MIESZKAŃCY – udzielimy Panu Robertowi wsparcia w walce o nasze wspólne dobro to uda się szybko przywrócić normalność.

Kompostownik w każdej kuchni?

Ponieważ dla naszych radnych nie ma różnicy pochodzenie odpadów i każą nam wszystkie biodegradowalne dostarczać do PSZOK osobiście, lub samemu zajmować się przerabianiem odpadów biodegradowalnych na kompost, czyli docelowo na żyzną glebę, chcieli byśmy zadać pytanie mieszkańcom naszych Ornontowickich bloków:

Czy masz w mieszkaniu wygospodarowany metr kwadratowy podłogi na postawienie kompostownika? – przepisów nie można stosować wybiórczo więc Wy także będziecie musieli odpady z kuchni przerabiać we własnym zakresie lub nosić do PSZOK-u.

Ciekawi jesteśmy Waszych opini.

[contact-form-7 id=”130″ title=”Formularz 1_copy”]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 2 =

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.