Biznes Finanse Interwencja cztelników Prawo Urząd Gminy Ornontowice

Pszczyna przegrała proces o uchwałę śmieciową

Czytelnicy INFOrmują. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za nieważną uchwałę zbliżoną do podjętej przez naszą ornontowicką Radę Gminy, a dotyczącą opłat za śmieci. Co prawda nie wiemy czy wyrok jest prawomocny, ale WSA wskazał dlaczego nie można wprowadzić dodatkowej opłaty za BIO śmieci.

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Wyroki sądów administracyjnych przeciwko nielegalnym opłatom za śmieci

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach … po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Z. N. na uchwałę Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. nr XXXIII/374/17 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, 2. zasądza od Gminy Pszczyna na rzecz skarżącego kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sprawa dotyczy uchwały którą Rada Pszczyny chciała obciążyć mieszkańców dodatkowymi opłatami za odbiór odpadów BIO degradowalnych:

§ 1. Określa się następującą dodatkową usługę świadczoną przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w postaci odbioru odpadów zielonych oraz odbioru odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego typu odpadów workach.

§ 2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług w postaci odbioru odpadów zielonych oraz odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny.

Pełna treść uchwały z Pszczyny.
Wyrokiem WSA w Gliwicach mieszkańcy naszej gminy powinni się zainteresować z powodu uchwały naszej gminy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dodatkowej opłaty za BIO odpady:

§ 1. Ustalić dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Ornontowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów w postaci bezpośredniego odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania bioodpadów i odpadów zielonych zbieranych do worków LDPE 120 l koloru brązowego za cenę 9,70 zł od worka.

§ 2. Ustalić następujący sposób świadczenia usług, o których mowa w § 1:

1) worki koloru brązowego LDPE 120 l, do zbierania bioodpadów i odpadów zielonych, będą wydawane w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Ornontowice na III piętrze po zapłaceniu ceny wskazanej w § 1;

2) worki w kolorze brązowym z odpadami będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości raz w miesiącu przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym dla danej nieruchomości.

Pełna treść uchwały z Ornontowic.

Informacja o dodatkowej usłudze na stronie Urzędu Gminy Ornontowice.

Dziwnie zbieżne są te uchwały, a WSA w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku podaje, że uchwała z Pszczyny jest nieważna poniewarz:

Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że obowiązkiem gminy jest odbieranie odpadów komunalnych.

Nie budzi zaś wątpliwości, że odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji wymienione w rozp. Min. Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), stanowią rodzaj odpadów komunalnych, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy.

(Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. – przyp. red. za ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Nasza rada uzasadnia wprowadzenie dodatkowej opłaty wysokimi kosztami gospodarowania odpadami, ale to także zostało poruszone w uzasadnieniu WSA w sprawie uchwały z Pszczyny:

Taki stan rzeczy podważałby wprost zasadę z art. 6c ust. 1 ustawy. Gmina nie może zniweczyć nałożonego na nią obowiązku z uwagi na wysokie koszty zagospodarowania odpadów zielonych.

Pełne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sytuacje analogiczną do obecnie występującej w naszej gminie w związku z wprowadzoną uchwałą miało już miasto Radomsko koło Częstochowy w województwie łódzkim.

Tam mieszkanka miasta zaskarżyła uchwałę do WSA w Łodzi i wygrała, od wyroku łódzkiego sądu odwołały się władze Radomska udając się po skargę kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA podzielił jednak zdanie WSA i oddalił skargę kasacyjną potwierdzając, że władze gminne nie mogą pobierać dodatkowych opłat za odbiór odpadów komunalnych ponieważ:

Z powyższego zdaniem Sądu wynika, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje dwa rodzaje uchwał: obligatoryjne (art. 6r ust. 3) i fakultatywne (art. 6r ust. 4); pierwsza z nich dotyczy obowiązków gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za podstawową opłatę, natomiast druga dotyczy usług dodatkowych, za które pobierana jest dodatkowa opłata.

….

Sąd uznał, że przyjęte przez organ rozwiązanie narusza tym samym interes prawny skarżącej, która jako właścicielka nieruchomości jest uprawniona do egzekwowania od gminy obowiązków związanych z odbiorem wszystkich odpadów komunalnych w ramach ustalonych w trybie art. 6r ust. 3 ustawy, a więc w ramach obowiązkowych zadań gminy i w ramach ustalonej tym przepisem opłaty.

Ponadto, odnosząc się do argumentacji zawartej w odpowiedzi na skargę, Sąd zauważył, że zawiera ona postulaty de lege ferenda, które nie odnoszą się do meritum kwestionowanej uchwały. Zdaniem Sądu, wyrażane obawy co do obciążenia odpłatnością za odbiór odpadów zielonych osób, które takowych odpadów nie wytwarzają nie stanowi wystarczającej przesłanki przyjętego przez organ rozwiązania.

Pełna treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inne problemy ze śmieciami w Ornontowicach

Upór naszej gminy w sporze z Panem Robertem skończy się prawdopodobnie tak samo jak w przypadku Pszczyny i Radomska. Pan Robert w rozmowie z naczelnym zwrócił uwagę na rzecz która umyka chyba wszystkim z nas a na którą zwracał uwagę włodarzom naszej gminy, a konkretnie na makulaturę której bardzo mało jest wystawiane jako odpady segregowane. Stan taki rodzi podejrzenie, że większość z nas mieszkańców pali papierami w piecach, niestety ilość farby, lakierów i laminatów we współczesnych gazetach (np. MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY – wydawany przez UG) jest większa niż zawartość papieru co w oczywisty sposób wpływa na jakość powietrza jakim oddychamy.

Ponadto od czasu publikacji pierwszego artykułu na temat śmieci w naszej gminie w rozmowach z mieszkańcami wraca jak bumerang sprawa odpadów wielkogabarytowych, które tylko w naszej gminie nie są okresowo odbierane z pod posesji.

Pytania jakie się nasuwają są oczywiste i należy się zastanowić nad wzrostem kosztów za gospodarowanie odpadami. Co ciekawe obecnie jesteśmy w czołówce jeżeli chodzi o opłaty za odbiór śmieci, a jednocześnie Rada Gminy próbuje na różne sposoby uchylać się od ustawowego obowiązku jakim jest odbieranie odpadów komunalnych.

W uzasadnieniu nałożenia dodatkowej opłaty na część mieszkańców radni przywołują kwotę w wysokości 110 000 złotych miesięcznie jako całkowitego kosztu gospodarowania odpadami co przełożyło by się na opłatę w wysokości 19 złotych na osobę miesięcznie.

Liczenie mieszkańców Ornontowic

Takie wyliczenia nie są pozbawione wad merytorycznych jak i prawnych.

Błąd merytoryczny takiego liczenia wynika z faktu, że część osób w gminie nie segreguje odpadów i płaci po 30 złotych od osoby, a mimo to uchwała sygnowana nazwiskiem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zientka nic na ten temat nie wspomina.

Błąd prawny polega na tym, że uchwała taka nakłada zróżnicowanie względem prawa mieszkańców naszej gminy.

Ile Ornontowice płacą na GKS Gwarek

Gdyby przyjąć wyliczenia przytoczone w uchwale za trafione to należało by się zastanowić nad kwotami 304 000 i 354 000 złotych przekazanych na GKS Gwarek, gdzie nasi włodarze sponsorują prywatny podmiot pożytku publicznego działający na terenie naszej gminy ale przeciwko mieszkańcom tejże gminy z powodu “Zbyt niskiego poziomu sportowego.” – Szczegóły niebawem w szerokim materiale na temat tego jak u nas zniechęca się dzieci do grania w piłkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

42 − 41 =

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.