Urząd Gminy Ornontowice

Rekrutacja do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), Wójt Gminy Ornontowice podaje do publicznej wiadomości:

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0203.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 stycznia 2020 r.

Lp. Rodzaj
czynności
Termin Termin
postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 03.02.2020
r. – 14.02.2020 r.
23.03.2020
r. – 31.03.2020 r.
2. Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.)
17.02.2020
r. – 02.03.2020 r.
01.04.2020
r. – 14.04.2020 r.
3. Podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
09.03.2020
r.
20.04.2020
r.
4. Potwierdzenie
przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia
10.03.2020
r. – 13.03.2020 r.
21.04.2020
r. – 24.04.2020 r.
5. Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
20.03.2020
r.
27.04.2020
r.

II.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok
szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie
Nr 0050.0204.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 stycznia 2020 r.

Lp. Rodzaj
czynności
Termin Termin
postępowania uzupełniającego
1. Złożenie
wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16.03.2020
r. – 20.04.2020 r.
20.07.2020
r. – 23.07.2020 r.
2. Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.)
21.04.2020
r. – 07.05.2020 r.
24.07.2020
r. – 05.08.2020 r.
3. Podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
08.05.2020
r.
10.08.2020
r.
4. Potwierdzenie
przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia
11.05.2020
r. – 15.05.2020 r.
11.08.2020
r. – 14.08.2020 r.
5. Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
18.05.2020
r.
18.08.2020
r.

III.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i
postępowaniu uzupełniającym w naborze do przedszkola publicznego i
klas pierwszych szkoły podstawowej.

1.
Rekrutacja do publicznych przedszkoli – zgodnie z art. 131 Ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.):

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność
  rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność
  kandydata;
 3. niepełnosprawność
  jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność
  obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność
  rodzeństwa kandydata;
 6. samotne
  wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie
  kandydata pieczą zastępczą.

3.
Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej
szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza
potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Kryteria na drugim etapie edukacyjnym do przedszkola publicznego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXXI/265/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Kandydat,
którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) wykonują pracę na
podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczą się w
trybie dziennym (kryterium stosuje się również do
pracującego/uczącego się rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko)
4 oświadczenie
o zatrudnieniu bądź studiowaniu w trybie dziennym obojga
rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego
samotnie wychowującego dziecko (rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący dziecko składa dodatkowo oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka ze wskazaniem przyczyny)
2. Kandydat,
którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w tym samym
przedszkolu, jak również kandydat, którego rodzeństwo uczy się
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ornontowice
2 oświadczenie
o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa kandydata w tym samym
przedszkolu lub w szkołach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Ornontowice

2. Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych – zgodnie z art. 133 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.):

1.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód,
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie.

2.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może
być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9
i 10 stosuje się”.

Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty
niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Zadeklarowanie
miejsca zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w roku
szkolnym, którego dotyczy rekrutacja
10 oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze zamieszkania
2. Uczęszczanie
rodzeństwa kandydata do przedszkola i szkół dla których
organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice
5 informacja
w dokumentacji placówek
3. Wcześniejsze
realizowanie przez kandydata obowiązku wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Ornontowice
4 informacja
w dokumentacji placówki
4. Miejsce
pracy rodzica/opiekuna prawnego położone w obwodzie szkoły
3 oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów
5. Odległość
od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany
jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej
2 oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów

Pełną informację nt. postępowania rekrutacyjnego wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać u Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz na stronie internetowej Zespołu: www.ornontowice.edu.pl.

Wójt Gminy
Ornontowice


(-) Marcin Kotyczka

źródło: Gmina Ornontowice
Rekrutacja do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, na rok szkolny 2020/2021

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − 8 =

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.