Finanse Ornontowice praca Ornontowice Urząd Gminy Ornontowice

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji”:

 


* * *


Sklep obuwniczo-odzieżowy ALICE  Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a (pawilon Anatol I piętro do końca korytarza).

W stałej ofercie między innymi: duży wybór modnego i wygodnego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, torebek damskich i męskich, portfele damskie i męskie, paski do spodni, szelki do spodni, odzież , bieliznę damską i męską, biżuterię, obrusy, ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, koce, karnisze, rolety, materiały do szycia firan i zasłon. Usługi krawieckie.


* * *


 

Sprawa: WWO.2110.00004.2020.HM11
Pismo: WWO.ZD.00772.2020
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :
„ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU I INWESTYCJI”

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie wykształcenia wyższego (techniczne, administracyjne,, ekonomiczne lub pokrewne)
b) staż pracy minimum 4-letni,
c) posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
g) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu :
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy Prawo budowlane,
– ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o drogach publicznych i umiejętności ich stosowania,
b) znajomości zagadnień związanych z prowadzeniem polityki rozwoju, planowania strategicznego,
c) pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (RPO, WSL, PROW, WFOŚiGW, programy rządowe),
d) mile widziane doświadczenie w kierowaniu ludźmi,
e) Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz/lub Libra Office, mile widziana umiejętność obsługi systemu obiegu dokumentów,
f) komunikatywność,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
i) dobra orientacja w terenie,
j) prawo jazdy kat. B, posiadanie samochodu prywatnego do własnej dyspozycji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wyposażanie zasobów gruntów na cele budowlane w urządzenia komunalne i sieć uzbrojenia terenu w zakresie wprowadzonych do budżetu gminy zadań z obszaru budownictwa kubaturowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz drogowej (wraz z parkingami i placami).
2. Prowadzenie spraw związanych z zakresem wyszczególnionym w pkt 1, w szczególności:
a) przygotowanie (opracowanie przedmiotu zamówienia) dla zadań powyżej 30.000€ lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań poniżej 30.000€,
b) przygotowanie i koordynowanie opracowania dokumentacji projektowej,
c) zabezpieczenie i koordynowanie wykonawstwa,
d) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
e) dokonywanie odbioru technicznego i końcowego,
f) dokonywanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadań,
g) przeprowadzanie okresowych przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji,
h) przeprowadzanie wizji w terenie.
3. Opracowywanie i uaktualnianie informacji z zakresu wykonywanych przez siebie czynności służbowych z przeznaczeniem do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Bieżące aktualizowanie informacji z zakresu działalności Wydziału na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Aktywne uczestniczenie w opracowywaniu strategii i planów rozwoju Gminy, w zakresie merytorycznego działania Wydziału.

4. Warunki pracy:
a) biuro w budynku bez barier architektonicznych, winda,
b) stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z drukarką, telefon,
c) oprogramowanie: pakiet Libra Office, Sekap, Lex, legislator,
d) do dyspozycji inne urządzenia biurowe, m.in.: ksero, skaner, niszczarka, bindownica, gilotyna,
e) wyjazdy służbowe: w zależności od zaistniałej potrzeby kilkugodzinne lub całodniowe, rzadko – 1-2 dniowe,
f) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
g) wynagrodzenie – uzależnione od posiadanych kwalifikacji i stażu pracy, do uzgodnienia,
h) zatrudnienie na czas określony z możliwością kontynuacji, a w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym – umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji, własnoręcznie podpisany (załącznik do pobrania),
b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
c) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do pobrania),
d) podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik do pobrania),
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
f) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem – klauzula Informacyjna dla kandydata (załącznik do pobrania),
g) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną,
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282),

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji” w siedzibie Urzędu Gminy, w punkcie odbioru przesyłek – Recepcja lub przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy E-PUAP lub SEKAP, w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godziny 15.oo.
b) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Końcowa weryfikacja – Rozmowy kwalifikacyjne
a) O wynikach I i II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą mail’ową.
b) O sposobie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z zakresu znajomości przepisów, o których mowa w ust.2 niniejszego ogłoszenia, osoby zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie bądź drogą mailową.
c) Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań określonych w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczeni do dalszego etapu rekrutacji.

9. Informacje dodatkowe:
a) Oferty 5-ciu najlepszych kandydatów wskazanych w protokole naboru będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną przechowywane przez okres 2 lat, w aktach Wydziału Organizacyjnego, a następnie przekazane zostaną do archiwum Urzędu Gminy.
b) Oferty pozostałych kandydatów należy odebrać osobiście po zakończeniu procedury konkursowej. W przypadku nieodebrania dokumentów ofertowych, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

mgr Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice
Ornontowice, dnia 07.10.2020 r.

 

 

źródło: Gmina Ornontowice
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 5

Copyright © 2017 Wydawnictwo CERTE. All rights reserved.