reklama

REGULAMIN KONKURSU:

„ZAKOCHANE ORNONTOWICE 2018”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zakochane Ornontowice 2018”.
 2. Organizatorem Konkursu jest CERTE – Paweł Bilko Ornntowice 43-178 ul. Zwycięstwa 136
 3. Partnerami i fundatorami nagród w konkursie są firma
 • Ciućko-Smakowska Irena. Piekarnia, cukiernia
 • Cukiernia Cichoń
 • Barański Tomasz Piekarnia, ciastkarnia, sklep
 • Fryzjer Sabina Baron
 • KUŹNIA Cafe & Pizza
 • Gościniec u Janusza
 • Dom Przyjęć Okolicznościowych Calvados Adam Widenka
 • Center Sun Monika Jaroszewska-Janik

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem portalu ORNONTOWICE INFO

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem ani współpracownikiem CERTE – Paweł Bilko.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika, ani współpracownika CERTE – Paweł Bilko.

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie powyższych warunków

3. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3. NAGRODY

 1. Ngrodami w konkursie są bony, wyroby i usługi przekazane przez partnerów.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, w dniu 14 luty 2018.
 3. Otrzymana nagroda zostanie przekazana przez zespół redakcyjny portalu Ornontowice Info lub bezpośrednio przez przedstawicieli partnerów.

§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, prawidłowego kodu pocztowego, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz w celach marketingowych.

 3. Administratorem, dobrowolnie podanych, danych osobowych Uczestkika Konkursu jest CERTE – Paweł Bilko.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu, zmiany i zarządania usunięcia jego danych osobowych, z bazy zarządzanej przez CERTE – Paweł Bilko.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.